Säännöt

REETTORIT RY

 

SÄÄNNÖT

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Reettorit ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) Toimia yhdyssiteenä Tampereen yliopiston puheviestintää opiskelevien ja opettavien henkilöiden välillä

2) Edistää puheviestinnän opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen kaikinpuolista kehittämistä

3) Työskennellä Tampereen yliopiston opiskelijoiden demokraattisten oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden puolesta

4) Pyrkiä edistämään yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa

 

Yhdistys voi kuulua alansa järjestöihin ja muihin yhdistyksiin. Liittymisistä ja eroamisista päättää yhdistyksen kokous.

 

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– Pyrkii kokoamaan puheviestinnän opiskelijoita ja opettajia työhön yhteisten etujensa puolesta

– Ottaa osaa yliopistonsa ylioppilaskunnan toimintaan

– Pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon yliopiston hallinnossa

– Toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä viestinnän alan järjestöihin

– Opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa

– Järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa

– Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

 

4 § Jäsenet

– Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa opiskeleva henkilö.

– Lisäksi yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseniä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

– Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua. Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

 

5 § Hallitus

– Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen vuodeksi valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenille voidaan tarvittaessa nimetä vastuualueet.

– Puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

– Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä, on puheoikeus. Paikallaolijoista vain hallituksen jäsenillä on äänioikeus. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

– Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla erosta hallitukselle kirjallisesti. Jäljelle jäävä hallitus voi jatkaa toimintaansa, jos se muodostaa edelleen päätösvaltaisen hallituksen. Hallitusta voidaan täydentää yhdistyksen kokouksessa.

– Hallituksella on tarvittaessa oikeus perustaa toimikuntia tai työryhmiä.

 

6 § Nimenkirjoitusoikeus

– Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7 § Kokousten koolle kutsuminen

– Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä ja kevätkokous maaliskuun 31. päivään mennessä. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle myös, jos hallitus niin päättää tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelemiseksi hallitukselle esittää.

– Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää jäsenistön sähköpostilistalla tai muussa hallituksen hyväksi katsomassa jäsenistön laajasti seuraamassa viestintäväylässä.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

– Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen
 6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Muut kokoukselle tuodut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

– Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
 6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsitteleminen
 7. Jäsenmaksun määrääminen
 8. Tulevan hallituksen koon päättäminen
 9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 10. Hallituksen jäsenten valinta
 11. Muut kokoukselle tuodut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

– Yhdistyksen kokouksessa äänivaltaisia ovat varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

– Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle 7 §:ssä mainitulla tavalla.

– Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita.

 

9 § Tili- ja toimintakausi

– Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

10 § Sääntöjen muuttaminen

– Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, mikäli se on saanut puolelleen yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä.

 

11 § Yhdistyksen purkaminen

– Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

 

12 § Varojen käyttö yhdistyksen purkamisen jälkeen

– Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.