Reettorit ry:n strategia

Reettorit ry on Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö ja kaikki reettorit
kokoava tiivis yhteisö. Puheviestintä on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, jossa erikoistutaan
ihmisten välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.

Reettorit on olemassa reettoreita varten. Ainejärjestölle on tärkeää luoda verkostoja ja olla
yhteydessä eri järjestöihin, työelämäkontakteihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Reettoreista
kasvaa vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoita.

VISIO – Edelläkävijöiden yhteisö

Reettoreiden ainejärjestö kokoaa reettorit yhdenvertaiseksi ja hyvinvoivaksi yhteisöksi, jossa
jokainen saa äänensä kuuluviin avoimesti. Edunvalvontatyön ansiosta puheviestinnän asema
oppiaineena on turvattu. Muut ottavat Reettoreiden ainejärjestökulttuurista mallia.

Reettorit on rohkea edelläkävijä järjestön kehittämisessä. Reettorit on kansainvälisyyteen
kannustava ja sitä toiminnassaan edistävä ainejärjestö. Reettorit mahdollistaa vakaan tulevaisuuden
myös tuleville reettorisukupolville noudattamalla toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

Reettoreiden viestintä ainejärjestönä on Suomen parasta. Reettoreiden viestintäsuunnitelmaa
toteutetaan johdonmukaisesti. Reettoreiden vaikuttaminen näkyy ja kuuluu kampuksilla sekä
muualla yhteiskunnassa.

Järjestön toiminnassa korostuu tehokas ja tavoitteellinen edunvalvonta. Reettoreiden jäseniä
kannustetaan yhä aktiivisempaan opiskelijapolitiikkaan yliopistossa, ylioppilaskunnassa sekä
muualla yhteiskunnassa. Autonominen puheviestinnän oppiaine tekee tutkimusta ja koulutusta
yhteistyössä muiden alojen kanssa.

Reettorit tekee syväluotaavaa yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa ja solmii näkyviä
suhteita myös muualle ympäröivään yhteiskuntaan. Puheviestinnän opiskelijat, henkilökunta,
kannatusjäsenet sekä aktiivinen alumniverkosto ovat osa reettori-yhteisöä.

ARVOT

Avoimuus: Reettoreiden toiminta on avointa ja läpinäkyvää, mikä lisää luottamusta Reettoreita
kohtaan.

Yhdenvertaisuus: Reettorit korostaa toiminnassaan tasa-arvoa, ihmisten välistä kunnioitusta ja
erityistarpeiden huomioimista.

Yhteisöllisyys: Jokainen reettori identifioituu osaksi reettori-yhteisöä. Yhteisöllisyyttä edistetään
luomalla yhdessä yhtenäistä ainejärjestö- ja reettori-kulttuuria.

Muita Reettoreille tärkeitä arvoja ovat kansainvälisyys, ympäristöystävällisyys, edelläkävijyys,
akateemisuus ja perinteikkyys. Arvot heijastuvat ainejärjestön kaikkeen toimintaan, ja niihin on
sitouduttu vahvasti.

TOIMINTA & KÄYTÄNTÖ

Reettoreiden toiminta edistää ensisijaisesti ainejärjestön kolmea päätehtävää: edunvalvontaa,
yhteisöllisyyden rakentamista ja verkostoitumista viestinnän alalla.

Aktiivisena edunvalvojana ainejärjestön tärkein tehtävä on ajaa reettoreiden asioita ja pitää heidän
oikeuksistaan kiinni. Reettoreiden edunvalvontasektori vaikuttaa yliopistoa, ylioppilaskuntaa ja
viestintäalaa koskevissa muutoksissa sekä viestii niistä jäsenistölleen.

Reettorit järjestää monipuolisia tapahtumia, joihin on matala kynnys osallistua. Jotta jokainen jäsen
kokisi ainejärjestötoiminnan omakseen, Reettorit huomioi jäsenistön toiveet tapahtumia
järjestettäessä. Kaikki jäsenet voivat osallistua ainejärjestön toimintaan joustavasti ja monipuolisin
tavoin. Tapahtumat ovat kohtaamispaikkoja elämässään eri vaiheessa oleville reettoreille.

Reettoreiden hallitus mahdollistaa ja edistää reettoreiden verkostoitumista viestintäalalla.
Verkostoja laajennetaan aktiivisesti. Sekä nykyiset että tulevat yhteistyökumppanit haluavat tehdä
Reettoreiden kanssa yhteistyötä pitkäjänteisesti.